Nova-moda.ru - . - , , nova-moda.ru

 
      


  .  . 
 .   . 
 . 
2.   .   
.   .  . 
3.   . , 
  .   
.
4.   ( 1,5 ).  
  4 .
5.   ,  
.  .   
 .

 : 4 
  500 
:
 •       

  © 2000- NIV